O Nas

 Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich to jedna z największych organizacji działająca w obszarze nadbużańskim i obejmująca znaczną część tzw. ściany wschodniej Polski. Stowarzyszenie zostało założone w 1999 roku jako organizacja zrzeszająca samorządy w celu wspierania idei samorządności i rozwoju zrównoważonego obszarów nadbużańskich oraz ochrony walorów przyrodniczych tego terenu. Intencją założycieli było nawiązanie nowego rodzaju współpracy i stworzenie organizacji łączącej samorządy o podobnych problemach.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • reprezentowanie zrzeszonych gmin, powiatów i województw,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów,
  • podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój obszarów działania zrzeszających się osób i podmiotów,
  • edukacja ekologiczna, dążenie do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich,
  • organizacja imprez turystycznych jako element integracyjno - promocyjny regionu połączony z czynnym propagowaniem ochrony środowiska na terenie działania stowarzyszenia,
  • tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości i wielokierunkowej współpracy w dziedzinie kultury, turystyki i agroturystyki,
  • opracowywanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców wsi i miast,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków,
  • upowszechnianie zasad dostosowania się do wymogów i praw obowiązujących w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych do harmonijnej  przyszłej współpracy z partnerami zachodnimi i sąsiadami za wschodnią granicą.


Stowarzyszenie łączy 24 gminy, 6 powiatów oraz województwa samorządowe – mazowieckie, lubelskie i podlaskie.

W ramach prowadzonej działalności wspieramy liczne imprezy kulturalno – sportowe i turystyczne w regionie nadbużańskim. Jesteśmy inicjatorem corocznych, kilkudniowych spływów kajakowych rzeką Bug. Dbamy także o rozwój infrastruktury turystycznej poprzez przygotowanie i oznakowanie szlaków rowerowych i konnych. Organizujemy plenery malarsko – fotograficzne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Realizujemy również wydawnictwa promujące obszar nadbużański.
Chcemy w ten sposób pomagać lokalnym samorządom w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw mających na celu rozwój regionalny z poszanowaniem walorów przyrodniczych Doliny Bugu, a także oczarować pięknem nadbużańskiej krainy tych, którzy jeszcze jej nie znają…

cm 12

 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
KRS: 45038
REGON: 711651980
NIP: 496-01-22-431
Nr rachunku SGPiRN:
PKO BP S.A o/SIEDLCE 65 1020 4476 0000 8102 0022 1598