Projekt „Bug – rajem dla turysty"

Projekt realizowany był na obszarach położonych w granicach trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, dotyczył inwestycji bezpośrednio związanych z rzeką Bug jak i terenów do niej przyległych. Udział w projekcie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich wzięły gminy: Drohiczyn, Konstantynów, Korczew, Mielnik, Perlejewo, Sarnaki i Siemiatycze.
Realizowane przedsięwzięcie miało na celu stworzenie markowego produktu turystycznego, na który składa się kompozycja wielu dóbr i atrakcji turystycznych w połączeniu z kompozycją oryginalnych walorów przyrodniczych. Największym atutem obszaru objętego projektem jest jego dzikość, niski stopień przekształcenia przez człowieka, cisza, spokój, piękne krajobrazy, bogata hydrosfera, tereny leśne. Takie warunki pozwalają na rozwijanie wielu form turystyki przez cały rok: przyrodniczo-krajoznawczej, wodnej, edukacyjno- rekreacyjno-aktywnej dzieci i młodzieży, agroturystyki i ekoturystyki. Osią rozwoju turystyki stanie się rzeka Bug i w oparciu o nią będzie budowany produkt turystyczny.

Zakres realizacji projektu zawierał:

 • wykonanie przeprawy promowej Drohiczyn – Korczew (okolice wsi Bużyska) wraz z przyczółkami i dojazdem;
 • wykonanie przeprawy promowej łącznie z dojazdem Gnojno gm. Konstantynów – Niemirów gm. Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, dojazdem i mała architekturą;
 • wykonanie przeprawy promowej łącznie z dojazdem Zabuże gm. Sarnaki – Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, niezbędną infrastrukturą i dojazdem;
 • wykonanie 7 marin na polskim odcinku Bugu, w zakresie: infrastruktury umożliwiającej dostęp do nich i korzystanie z urządzeń technicznych, tzw. małej architektury w miejscowościach: Wólka Nadbużna (gm. Siemiatycze), Mielnik (gm. Mielnik), Drohiczyn (gm. Drohiczyn), Gnojno (gm. Konstantynów), Zabuże (gm. Sarnaki), Ruska Strona (gm. Korczew), Granne (gm. Perlejewo).

Mała architektura w Mierzwicach Gmina Sarnaki:

  • remont istniejącego zadaszenia z kominkiem
  • wiata na przenośne toalety

Mała architektura w Wólce Nadbużnej Gmina Siemiatycze:

  • przystosowanie istniejącego budynku na schronisko (szałas)
  • pole namiotowe
  • natryski zewnętrzne
  • grill murowany zewnętrzny
  • zadaszenie z siedliskami z miejscem na ognisko
  • miejsca postojowe na samochody
  • zbiorniki szczelne
  • stojaki na rowery
  • przyłącza wodociągowe
  • ogrodzenie

Mała architektura w Gnojnie:

  • utwardzenie miejsc do parkowania samochodów
  • wiata grillowa z wyposażeniem
  • wykonanie grilla murowanego
  • osłona na kabiny sanitarne
  • stojak na rowery
 • wykonanie zagospodarowania do celów turystycznych Góry Zamkowej- gmina Drohiczyn. Przewiduje się wykonanie tarasów widokowych, oświetlenia Góry, utwardzenie dojść i ścieżek, wykonanie zabezpieczeń, wykonanie małej architektury (ławki, kosze itp.);
 • stworzenie Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego: „BUG-pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie prezentującego najcenniejsze przykłady małej architektury, rzemiosła, tradycji, i zachowanych obyczajów (cykliczne imprezy) w przygotowanych miejscach do tego celu i wyposażonych w infrastrukturę (parking, sanitariaty, punkty informacyjne) w sąsiedztwie istniejących obiektów zabytkowych i miejsc historycznych;
 • zaadaptowanie budynku byłej szkoły w Grannem na Nadbużańskie Centrum Turystyczne w (w sercu obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu). Dostosowanie budynku do nowych funkcji: punkt informacji turystycznej, organizacja imprez, organizacja wystaw, muzeum, wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery), budowa wiaty wypoczynkowej 2 szt., budowa wiaty ogniskowej, zagospodarowanie terenu: dojścia, parking, trawniki, stojaki rowerowe i inne;
 • instalacja 9 infokiosków w miejscowościach: Gnojno 1 szt., Serpelice 1 szt., Korczew 1 szt., Mielnik 2 szt., Drohiczyn 2 szt., Wólka Nadbużna 1 szt. i Perlejewo 1 szt.;
 • wytyczenie, oznaczenie i drobne naprawy ścieżek rowerowych po obu stronach Bugu:

Gmina Mielnik – 11,077 km
Gmina Siemiatycze – 4,320 km
Gmina Sarnaki – 7,242 km
Gmina Konstantynów – 0,4406 km
Gmina Drohiczyn – 9,222 km
Gmina Korczew – 5,722 km
Gmina Perlejewo – 10,127 km

 

mapa bug rajem


Celem ogólnym projektu było zwiększenie atrakcyjności Polski wśród turystów krajowych i zagranicznych poprzez utworzenie unikatowego produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym „Bug - rajem dla turysty” 

Produkt turystyczny, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego projektu będzie niewątpliwie produktem niespotykanym, nie mającym swojego odpowiednika w skali ponadregionalnej, a nawet ponadnarodowej. Swoją unikatowość zawdzięcza przede wszystkim rzece Bug, która jest jego kluczowym elementem. Niezwykłe piękno i oryginalność Bugu wynika głównie z faktu, iż jest on ostatnią w Europie nieuregulowaną, dziko płynącą w swoim naturalnym korycie rzeką. Równie przepiękna i niespotykana, jak sama rzeka, jest przyroda terenów ją otaczających, unikalna w skali światowej. Tereny nadbużańskie to obszar nienaruszony przez człowieka i przez przemysł, co zapewni turystom odpoczynek w ciszy, spokoju i w czystym ekologicznie miejscu. O dużej wartości środowiska przyrodniczego obszaru, którego projekt dotyczy świadczy utworzenie dwóch parków krajobrazowych: Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

Projekt „Bug – rajem dla turysty” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

dofinansowanie