"Bug - rzeka życia" - edukacja dla młodzieży, młodzież dla ekorozwoju

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń ekologicznych dla młodzieży w celu aktywizacji młodzieży poprzez edukacje ekologiczną. Szkolenia składały się z czterech etapów, w tym zajęć terenowych i specjalistycznych. Te ostatnie miały dla projektu znaczenie szczególne, ponieważ stanowiły okazję do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i zmierzenia się z realnymi problemami i potrzebami w terenie. Szczególny nacisk położono też na praktyczny wymiar szkoleń. Takie rozwiązania zwiększyły zasięg oddziaływania projektu. Wszystko zostało zaprojektowane tak, by uczestnicy z pierwszego etapu spełniali aktywną rolę w etapach kolejnych.


W ramach projektu odbyły się szkolenia kajakowe które rozpoczęły się 29 lutego i trwały do 6 kwietnia 2008 r. Program szkoleń obejmował tematykę z zakresu zarządzania środowiskiem, ekologii i edukacji, rolnictwa ekologicznego oraz ekoturystyki. Każdemu z zakresów tematycznych poświęcone zostały 24 godziny zajęć, w czterech trzydniowych sesjach.


Blok tematyczny „ZARZĄDZANIE ŚRODWISKIEM” obejmował między innymi zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska, pozyskiwaniem środków, marketingiem jak również budowaniem partnerstwa. Zajęcia zawierały bogatą część warsztatową, w której uczestnicy przejmowali role podmiotów biorących udział w zarządzaniu. Taki scenariusz zajęć pozwolił poznać motywy działania różnych podmiotów, decydujących o kształcie rozwoju środowiska.


Drugi blok tematyczny to „EKOLOGIA I EDUKACJA EKOLOGICZNA”. Tu nacisk położony był na znaczącą rolę ekologii we współczesnym świecie, jak również na jeden z najistotniejszych jej aspektów czyli edukację. W szczególności poruszany był temat miejsca ekologii w katolickiej nauce społecznej. Ponadto uczestnicy poznali zagadnienia związane z ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem oraz gospodarką zasobami środowiska. Na zajęciach wypracowany zostanie wzorcowy model prowadzenia ośrodka edukacji ekologicznej.


Projekt został zrealizowany przez Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z jego efektów było włączenie się młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska.