Warsztaty odpadowe dla szkół

W ramach projektu edukacyjnego "Wprowadzanie segregacji i wiedzy o odpadach w regionie mazowiecko-lubelsko-podlaskim" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzono 40 warsztatów edukacyjnych dla przedszkoli, domów dziecka, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenach nadbużańskich.
Warsztaty były prowadzone metodami aktywizującymi. W warsztatach uczestniczyło około 2000 uczniów. Dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie przekazano zestaw 3 pojemników do segregacji odpadów, foliogramy edukacyjne oraz skrypty edukacyjny.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono seminarium szkoleniowe w dniach 10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 11 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz 14 grudnia 2010 r. w Siemiatyczach pt.: Gospodarka odpadami w teorii i praktyce? Organizowane seminaria szkoleniowe skierowane było przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, zakładów komunalnych, instytucji i przedsiębiorców zajmujących się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi. Prelegentami byli: Małgorzata Furmaniak z Urzędu Miejskiego w Siedlcach, Artur Łobocki- Fundacja Recal oraz Jerzy Uziębło – ekspert. Tematyka seminariów obejmowała zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami w świetle prawa polskiego i wspólnotowego - hierarchia aktów prawnych, odpady komunalne - sposoby selektywnej zbiórki odpadów i ich wykorzystanie oraz wymogi jakie musi spełniać racjonalna gospodarka odpadami oraz jej praktyczne aspekty.

Projekt miał za zadnie uświadomić racjonalną gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów w tym ograniczenie ich ilości oraz negatywnego wpływu na środowisko oraz sposoby odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju.

Projekt finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.